Včelařský kroužek mládežeZ historie včelařského kroužku …

Myšlenka, aby se včelařská organizace ve Stříbře začala věnovat práci s mládeži, se ve výboru ZO zrodila na jaře roku 2006. V květnu téhož roku se ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Stříbře uskutečnila první schůzka včelařského kroužku, který čítal pět žáků ze Stříbra a okolí. Cílem bylo podnítit zájem dětí o včelaření a ověřit, zda bude v silách základní organizace kroužek založit a zajišťovat jeho činnost. Proto také první schůzka kroužku byla spojena s exkurzí v chovu přítele Kroce. Do konce školního roku 2005/2006 se žáci seznámili se základy chovu včel a podívali se i na chovy jiných včelařů v základní organizaci. Při šesti schůzkách bylo odučeno 24 hodin. Vyhodnocením tohoto pokusu o vytvoření včelařského kroužku dospěl výbor ZO k závěru, že je v silách organizace vedení kroužku úspěšně zajistit, a že i ze strany dětí je o práci v kroužku zájem.
Se začátkem školního roku 2006/2007 byl tedy včelařský kroužek mládeže založen a řádně zaregistrován s tím, že zřizovatelem kroužku se stala Základní organizace Stříbro a využito bylo spolupráce s DDM Stříbro. Pro vedení kroužku byla vytvořena lektorská skupina ze členů ZO ve složení Oldřich Koubek – vedoucí kroužku a členové skupiny Dr. Krabec, Ing. Osmik a př. Balý. Pro výuku teorie bylo dohodnuto využívání učeben DDM, kde byla k dispozici i učebna s možností plošné projekce a dílna. K provádění praktických ukázek bylo využito ochoty několika včelařů ZO poskytnout k výuce vlastní včelstva. Již na jaře roku 2007 se díky laskavosti pana Josefa Mareše podařilo získat přístup na jeho zahradu s možností umístit tam včelstva, která budou sloužit výuce v kroužku. Přátelé Balý a Koubek pak poskytli kroužku po jednom úlu i se včelstvy a šest žáků kroužku tak mělo možnost před závěrem prvého ročníku činnosti kroužku ochutnat i med od vlastních včel. Samo prostředí zahrady pana Mareše poskytovalo ty nejlepší podmínky pro chov včel. Byla radost tam za včelkami docházet, protože tam byl prostor i pro některé doplňkové činnosti ke zpestření výuky. Nebylo divu, že si tento koutek pěkné přírody vysloužil pojmenování „Radost“, které se spontánně ujalo. Neštěstím bylo, že již na začátku roku 2008 došlo k záboru značné části pozemku „Radosti“ pro rozšíření kluziště budovaného v sousedství. Včelstva kroužku bylo možno na pozemku ponechat, ale bylo jen otázkou času, kdy bude nutné je přemístit na jiné stanoviště.
Činnost včelařského kroužku se úspěšně rozvíjela, zájem dětí neopadal a lektoři zúčastnění na vedení kroužku se sami vzdělávali a ve vedení kroužku zdokonalovali. V roce 2008 se členové kroužku poprvé zúčastnili korespondenční soutěže mladých včelařů organizované časopisem Včelařství a to nikoli bez úspěchu. V tomto roce počet členů kroužku vzrostl na osm žáků. Protože bylo nutno počítat v roce 2009 s uvolněním pozemku někdejší „Radosti“, začal se výbor ZO vážně zabývat myšlenkou na vybudování včelařské základny, kde by bylo možno umístit včelstva kroužku, jejichž počet se zdvojnásobil a kde by bylo možné také soustředěně uskutečňovat výuku včelařské praxe.

Na jaře roku 2009 se podařilo nalézt provizorní řešení pro umístění včelstev kroužku, které požadavkům praktické výuky dočasně vyhovovalo. Pro kroužek se v tomto roce podařilo získat dotaci od ČSV, což umožnilo nakoupit dva nové úly a doplnit potřebné včelařské pomůcky. V dubnu 2009 se také členové kroužku poprvé zúčastnili oblastního kola soutěže mladých včelařů Zlatá včela. Účast byla zaměřena na získání zkušeností a úspěchem bylo, že členové kroužku nepropadli, umístili se ve středu startovního pole. Na podzim téhož roku byla také poprvé u příležitosti Dne horníků uspořádána soutěž dětí ve zdobení medového pečiva. Cílem bylo podpořit zájem dětí o včelaření a přivést do kroužku nové členy. Zdobení perníčků se setkalo u veřejnosti, zejména u dětí, s velkým ohlasem. Samotné soutěže se zúčastnilo několik desítek dětí a byl tak položen základ tradici, neboť od tohoto roku se soutěž stala pravidelnou součástí zářijových oslav a zájem o ni neupadá. Do pátého roku své činnosti vstoupili v roce 2009 členové kroužku s ambicí nejen se oblastního kola soutěže Zlatá včela zúčastnit, ale také se zde prosadit. Oblastní kolo Zlaté včely proběhlo opět v Chudenicích, kam stříbrští zástupci dorazili v počtu šesti soutěžících. V kategorii mladších žáků obsadili druhé a čtvrté místo, v kategorii starších žáku pak místo čtvrté. V závěru roku byl pak poprvé uskutečněn pro stříbrskou veřejnost kurz výroby medového pečiva s vánoční tématikou. Kurzu se zúčastnila většina členů kroužku se svými maminkami a s nimi dalších dvacet zájemců, vesměs děti s rodiči. Odměnou byla každému z účastníků zimně vyzdobená perníková chaloupka a s ní několik vánočních figurek. I v případě tohoto kurzu byla založena tradice, která přetrvává až do současnosti.

V roce 2011 spolupráce s Domem dětí a mládeže při vedení včelařského kroužku úspěšně pokračovala. Stále zřetelněji se však projevovala potřeba vlastní základny pro chov včel a praktickou výuku. Úsilí výboru ZO bylo napřeno k získání odpovídajícího pozemku od města Stříbra a potřebných peněžních prostředků k uskutečnění stavby. S odpovídající odezvou se bohužel výbor ZO nesetkal ani u vedení města, ani u vedení kraje. Velmi úspěšně se členové kroužku zúčastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela v Chudenicích. V kategorii mladších žáků obsadili stříbrští účastníci třetí a páté místo. V kategorii starších žáků dokonce Matěj Frouz zvítězil a postoupil poprvé v existenci kroužku do ústředního kola soutěže. Joel Pospíšil obsadil v oblastním kole páté místo a stal se náhradníkem pro účast v ústředním kole. Matěj Frouz v ústředním kole soutěže Zlatá včela skončil na 21. místě.

Rok 2012 byl pro včelařský kroužek opět ve znamení úspěchů. Pokroku bylo dosaženo v úsilí o vybudování včelařské základny. Na jedné straně nezískal plnou podporu krajského úřadu záměr podpořit výstavbu základny významnější finanční částkou, z požadovaných 150 tisíc korun poskytl Plzeňský kraj částku 12 tisíc, a to ještě s podmínkou, že půjde jen o doplnění výbavy pro chov včel a zkvalitnění výuky v kroužku. Na druhé straně se povedlo získat od města Stříbra pozemek do dlouhodobého pronájmu, na němž bude možné včelařskou základnu později vybudovat. Pozemek byl poskytnut na okraji městského parku, a jak se později ukázalo, poskytuje přímo ideální podmínky pro chov včel i praktickou výuku v kroužku. Doslova v hodině dvanácté se podařilo získat podporu pro vybudování včelařské základny od MAS Český západ. S metodickou pomocí MASu byl vypracován projekt na získání dotace k vybudování základny. Projekt se podařilo na poslední chvíli ve stanovené lhůtě předložit a také ve veřejné soutěži mezi několika desítkami jiných projektů úspěšně obhájit. Byl tak získán příslib dotace ve výši 188 tisíc korun na vybudování základny z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR. V závěru roku 2012 se také povedlo zajistit zhotovitele objektu včelařské základny.
V soutěži Zlatá včela byli členové kroužku velmi úspěšní v oblastním kole konaném již tradičně v Chudenicích. V kategorii mladších žáků zvítězil David Hliboký, v kategorii starších žáků obsadil Matěj Frouz druhé místo a Joel Pospíšil skončil čtvrtý. V ústředním kole obsadil Matěj Frouz osmnácté místo.

V únoru 2013 byla uskutečněna montáž oplocení a staveb včelařské základny a 15. března 2013 byl komplex včelařské základny předán zhotovitelem panem Strohschneiderem základní organizaci k trvalému užívání. S přispěním prostředků poskytnutých Plzeňským krajem byla základna vybavena potřebným nábytkem, počet úlů umístěných ve včelínu rozšířen na šest, a včelařské jaro 2013 jsme tak ve včelařském kroužku mohli zahájit ve zcela nových a kvalitativně téměř dokonalých podmínkách. Pokud podmínky přece jen v dokonalosti zaostávaly, týkalo se to především přístupové cesty, která musela překonat terénní nerovnosti, aby přístup na základnu byl zcela bezpečný. Protože z celkových nákladů na vybudování včelařské základny musela základní organizace ze svých prostředků pokrýt deset procent, aby získala dotaci, byly tímto finanční možnosti ZO pro rok 2013 vyčerpány. Bylo proto potřeba získat podporu od města Stříbra. Ta byla přislíbena, ale jak se posléze ukázalo, nepostačila k pokrytí celkových nákladů.
Rovněž v roce 2013 byli Stříbrští včelaříci, jak si v nové včelařské základně začali členové kroužku říkat, v soutěži Zlaté včely úspěšní. V oblastním kole již tradičně pořádaném v Chudenicích, skončili David Hliboký na druhém a Jakub Heicl na čtvrtém místě v kategorii mladších žáků a v kategorii starších žáků obsadil Matěj Frouz druhé a Joel Pospíšil čtvrté místo. Při neúčasti vítěze z oblastního kola v kole ústředním tak poprvé všichni, kteří se kvalifikovali k účasti v ústředním kole, byli ze včelařského kroužku Stříbro. V ústředním kole obsadil Matěj Frouz dvanácté a Joel Pospíšil třicáté místo.

V roce 2014 se podařilo s přispěním města Stříbra dobudovat přístupovou cestu na základnu. Zhotovitelem díla byla Správa majetku města Stříbra a podobně jako u stavby vlastní základny, byla i přístupová cesta vybudována ve velmi dobré kvalitě. Včelařská základna tak mohla být bez jakéhokoli omezení bezpečně užívána nejen pro činnost včelařského kroužku, ale i k pořádání vzdělávacích akcí pro dospělé včelaře a také k pořádání propagačních akcí pro veřejnost, zejména pro mládež.

Ve školním roce 2013/2014 vzrostl počet členů kroužku na jedenáct žáků, a bylo proto nutné přikročit k oddělenému konání schůzek pro mladší a starší žáky. Vedle vzdělávání členů včelařského kroužku byly na včelařské základně konány i praktické kurzy pro včelaře, zejména pro začínající, a také kurz chovu matek. Včelstvy sloužícími k výuce bylo vyprodukováno tolik medu, že postačil nejen k podělení mezi členy kroužku, ale ještě zbylo dostatečné množství pro uplatnění na trhu, takže chov včel pro potřeby kroužku nemusel být dotován z prostředků základní organizace. Potěšitelné bylo i to, že šest žáků kroužku, tedy více než polovina, se věnovalo chovu vlastních včel. Tři z nich přitom využili možnosti mít včelstva umístěna na včelnici v prostoru včelařské základny.
I v roce 2014 bylo vystoupení členů kroužku v soutěži Zlatá včela úspěšné. V Chudenicích, v oblastním kole v kategorii mladších žáků zvítězil Jakub Heicl, třetí byla Noemi Pospíšilová
a sedmý Jiří Anděl. V kategorii starších žáků obsadil Matěj Frouz druhé místo a Matěj Brzica byl čtvrtý a při absenci třetího v pořadí postoupil spolu s Matějem Frouzem do ústředního kola. V něm Matěj Frouz obsadil druhé místo a Matěj Brzica soutěž ukončil na místě třetím. Oba se tak kvalifikovali k účasti na mezinárodním setkání se soutěží IMYB 2014 konaném v polské Pzcalej Vole. Zde pak Matěj Frouz v soutěži obsadil čtvrté místo a Matěj Brzica se umístil jako devátý. To byl pro stříbrský kroužek mladých včelařů dosud největší úspěch.

Do školního roku 2014/2015 vstoupil včelařský kroužek s dosud nejvyšším počtem členů. Celkem 14 žáků, 8 mladších a 6 starších. Pořízen byl v pořadí již sedmý úl, tentokrát s polonástavky, aby žáci zíkali povědomí i o této nové metodě včelaření. Rovněž se žáci v praxi seznámili i s chovem matek. Zachovány byly všechny již tradiční formy propagace včelaření, jak soutěž dětí ve zdobení medového pečiva tak i kurz jeho výroby v předvánočním období. Poprvé pak byla s úspěchem zorganizována výtvarná soutěž dětí stříbrských škol uspořádaná k mezinárodnímu dni včel. Celkem se sešlo více než sedmdesát individuálních i kolektivních prací s velmi pěknou výtvarnou úrovní. V soutěži Zlatá včela se v oblastním kole v Chudenicích podařilo navázat na předchozí úspěšná léta zejména v kategorii starších žáků. Zatímco v kategorii mladších žáků byl nejúspěšnější stříbrský soutěžící až pátý, v kategorii starších žáků získal Matěj Brzica první místo a hned za ním na druhém místě soutěž ukončil Jakub Heicl, oba tak postoupili do ústředního kola. David Hliboký na čtvrtém a Noemi Pospíšilová na pátém místě zaujali místa náhradníků. V ústředním kole soutěže Matěj Brzica zvítězil a postoupil na 6. ročník mezinárodní soutěže spojené s mezinárodním setkáním včelařské mládeže IMYB 2015 uspořádané ve slovenské Banské Bystrici. Jakub Heicl obsadil v ústředním kole pěkné devatenácté místo. V celostátním kole Zlaté včely středoškoláků Matěj Frouz obsadil velmi pěkné druhé místo.
Triumfálním úspěchem Matěje Brzici v mezinárodní soutěži při IMYB 2015 bylo jeho absolutní vítězství, jímž významně přispěl i k celkovému vítězství družstva českých mladých včelařů, kteří dokázali zvítězit mezi dvaceti národními družstvy z evropských a asijských zemí. To byl dosud největší úspěch, kterého dosáhl některý ze stříbrských včelaříků. Matěji Brzicovi se dostalo ocenění a poděkování z úst ministra zemědělství ČR, oceněn byl na zasedání zastupitelstva města Stříbra a pochopitelně i v Základní organizaci, kterou příkladně reprezentuje.

Se začátkem školního roku 2015/2016 byl základní organizací vedle stávajícího kroužku zřízen a zaregistrován druhý kroužek Stříbrských včelaříčků a do nějž bylo zařazeno devět mladších žáků. Nově založený kroužek bude čerpat ze zkušeností získaných v dosavadní práci a na vedení schůzek se bude podílet lektorská skupina, do níž byli zařazeni i úspěšní finalisté Zlaté včely a úspěšní účastníci mezinárodních soutěží při IMYB Matěj Brzica a Matěj Frouz. V dosavadním včelařském kroužku pokračovalo sedm starších žáků, kteří budou usilovat o navázání na dosavadní úspěchy v soutěži Zlatá včela. Oblastní kolo této soutěže bylo v roce 2016 poprvé uspořádáno Základní organizací ČSV, z.s. Stříbro.